Svenska Nyarenakrisen – analys: ”Är ett måste”

Helsingborgs nya Olympia har skjutits på framtiden. Häcken kan tvingas till detsamma. Lägg där till att så väl Kalmar FF som mästarna MFF brottas med tungrodd ekonomi i sina nyarenaprojekt. I dag presenterar vi en krönika från Idrottens affärer och advokat Karl Ole Möller, välrenommerad rådgivare inom sport- och underhållningsbranschen.

FD I SAMARBETE MED IDROTTENS AFFÄRER

KRÖNIKA Sportindustrin växer och likaså arenasponsring. I dagens krönika redogör Idrottens Affärers medarbetare, advokat Karl Ole Möller, för turerna bakom en uppgörelse när ett företag sätter namn på en arena.

Som jag har framhållit i mina tidigare artiklar har sportindustrin under de senaste årtiondena vuxit i en rasande takt, inte minst inom EU. Sportindustrin har blivit ”big business” och sofistikerade kommersiella marknadsföringsmetoder har skapats, särskilt vid sportevenemang och exploatering av idrottsstjärnors olika rättigheter. Denna bransch, som har influerats i första hand från USA, kallas populärt för Sports Marketing.

Utan de enorma intäktsströmmar som kommer från avtal inom Sports Marketing, så skulle många stora sportevenemang aldrig kunna arrangeras och genomföras, och många idrottsföreningar och enskilda idrottsmän skulle heller inte ha råd att träna och delta i dessa evenemang.

Den kommersiella hanteringen har utvecklats betydligt, oavsett om det handlar om sponsring av ett sportevenemang, genomförande av TV-sändningar, hantering av en nybyggd arena med alla dess ingående komponenter eller enskilda idrottsstjärnors användning av sin egen image och personlighet.

Sponsring har alltså kommit att bli ett av de mest betydelsefulla områdena inom sportindustrin. I den här artikeln avser jag att uteslutande ge några reflektioner på en särskild form av sponsring där ett företag köper namnrättigheterna till en arena, fortsättningsvis kallat arenasponsring, och några korta synpunkter på utformandet av avtal avseende arenasponsring.

Arenasponsringens ursprung

Sports Marketing har sitt ursprung från USA.

Där etablerades arenasponsringen redan år 1926, när dåvarande ägaren av basebollaget Chicago Cubs, William Wrigley Jr, lät namnge basebollagets hemmaarena till ”Wrigley Field” efter sitt numera världskända företag Wrigley’s.

Arenasponsringen har därefter växt betydligt inom USA, mycket på grund av att större evenemangsarenor byggts, där inte bara sportevenemang kunde hållas, utan även konserter, konferenser, företagsevenemang, etc. (s k multievenemangs-arenor).

Samma typ av arenor har vi fått i Europa och i Sverige, som Globen i Stockholm (numera Ericsson Globe) och Hartwall Arena i Helsingfors. Hartwall Arena byggdes inför VM i ishockey 1997 och har redan initialt fått sitt namn efter bryggeriföretaget Oy Hartwall Ab.

I Sverige har arenasponsringen vuxit kraftigt under de senaste tio åren i takt med att allt fler och större arenor byggts runtom i landet, som t. ex. Friends Arena i Solna och Tele2 Arena i Johanneshov.

I övriga landet pågår det en febril verksamhet att bygga nya arenor, som inte bara ska erbjuda lagsporter som fotboll och ishockey, utan även andra sportevenemang och konserter, företagsevenemang m.m.

Initialt fanns det ett visst motstånd från arenaägarna att sälja namnrättigheterna till arenorna till företag. Men allteftersom fler arenor får namnsponsorer, desto lättare har allmänheten att acceptera och använda företagsnamn som referenser till arenorna.

De ökade kostnaderna för att uppföra stora multievenemangsarenor gör även att arenaägarna måste maximera intäkterna från arenorna. I många fall kan en arenasponsring rent av vara en finansiell förutsättning för att ett arenabygge överhuvudtaget ska komma till stånd.

Men arenasponsring ger inte bara betydelsefulla intäkter till arenorna, utan ger också företagen som erhåller namnrättigheterna till arenorna mycket värdefulla marknadsförings- och PR-fördelar.

1. Fördelarna med arenasponsring

Ett företag kan erhålla en rad fördelar med arenasponsring. Genom arenasponsringen får företaget en exponering av sitt varumärke/namn på ett sätt som kan vara vida överlägset annan form av sponsring och i många fall till en lägre kostnad.

Företagets namn blir också synligt vid alla TV-sändningar, radioreferat och i tryckta mediers bevakning av evenemangen på arenan. Genom den tekniska utvecklingen med pay-per-view, interaktiv kommunikation och andra nya media så stärks detta fokus ytterligare.

Namnet på arenan syns även på alla biljetter, matchprogram och andra konsumentprodukter på arenan. Även de människor som endast passerar förbi arenan kan notera namnet.

Sammantaget blir detta en mycket kostnadseffektiv marknadsföring för företag och deras produkter och tjänster.

Arenasponsringen är i sig en unik och exklusiv marknadsföringsmöjlighet eftersom antalet större arenor är begränsat.

Ofta skapar arenasponsringen en stor goodwill för företag som redan är etablerade (eller avser att etablera sig) inom den aktuella regionen eller kommunen.

Det är vanligt att företag med lokal förankring förekommer som arenasponsorer, t.ex. familjeföretaget Löfbergs från Karlstad, som blev det första svenska företaget att namnge en svensk arena när ishockeylaget Färjestad BK 2001 byggde Löfbergs Lila Arena.

En namnsponsor kan också marknadsföra egna produkter och tjänster i arenan, t ex då en bank även får rätten att ha bankomater placerade i arenan, ett företag inom livsmedels- och dryckesindustrin får den exklusiva rätten att sälja sina egna produkter i arenans restauranger och barer (s.k. pouring rights) eller en biltillverkare som har uppvisningsfordon utställda i arenan, etc.

I många fall står arenasponsorn även bakom finansieringen av bygget av arenan, t ex en bank som ställer omfattande krediter till förfogande åt arenaägaren till uppförandet av arenan och som sedan kan avräkna avgifterna för namnrättigheten som avdrag på de lån som lämnats till arenaägaren.

I tillägg till rätten att namnge arenan brukar namnsponsorn även förvänta sig en rad ytterligare rättigheter, t ex rätten att ha en egen loge för intern och extern representation med kollegor och kunder (s.k. corporate hospitality), biljetter till evenemang på arenan, exponering på reklamskyltar inom arenan m.m.

2. Något om nyckelbestämmelserna i avtal om arenasponsring

2.1. Avtalstiden

Tiden för upplåtelsen av namnrättigheten förhandlas mellan parterna och brukar vanligtvis vara långvariga tidsbestämda avtal, särskilt om det handlar om uppförandet av en helt ny multievenemangsarena.

För sponsorn är det av stor vikt att överväga om den föreslagna avtalsperioden är tillräckligt lång för att uppnå syftet med och rättfärdiga den initiala investeringen, som kan vara betydande. Ju längre avtalstid, desto värdefullare blir givetvis arenasponsorns investering. Å andra sidan kan det vara svårt för såväl arenaägaren som arenasponsorn att avgöra värdet på rättigheterna vid långvariga avtal.

Namnrättigheterna till Malmö FF:s nya arena i Malmö såldes till Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne, som förbundit sig att betala minst 5 miljoner kronor per år under tio år för att arenan ska heta Swedbank Stadion. Swedbank lånade också ut 300 miljoner kronor till byggnationen av arenan.

Swedbank medverkade även vid sponsringen av Friends Arena i Solna och enligt uppgift investerades i storleksordningen 150 miljoner kronor över en period om 15 år, vilket troligtvis är den största investeringen i sitt slag i Sverige än så länge.

När parterna förhandlar om avtalsperiodens längd bör arenasponsorn även överväga möjligheterna till förlängning av sponsorskapet efter avtalsperiodens utgång. Som framgått av exemplen ovan har arenasponsorn ofta gjort betydande sponsorinvesteringar och förhoppningsvis också byggt upp en stark varumärkeskoppling till arenan.

Det kan därför vara viktigt för arenasponsorn att försäkra sig om en möjlighet att förlänga avtalet eller i vart fall en ”right of first negotiation”, dvs en skyldighet för arenaägaren att under en avgränsad tidsperiod föra exklusiva förhandlingar med arenasponsorn om möjligheten att träffa ett nytt avtal.

2.2 Sponsorrättigheterna

Den centrala punkten i ett avtal om arenasponsring är vilka rättigheter som tillerkänns sponsorn och som sponsorn betalar ersättning för till arenaägaren.

Som angivits ovan är trenden numera att det företag som erhåller namnrättigheterna till arenan även förhandlar till sig ytterligare rättigheter i ett rättighetspaket som inte endast innefattar namnsponsringen.

Det är alltså mycket viktigt för parterna att noga förhandla fram exakt vilka rättigheter som innefattas i rättighetspaketet och vilket innehåll detta ska ha. Ibland förtecknas dessa rättigheter i en separat bilaga till sponsoravtalet.

Här är några av de vanligaste rättigheter som sponsorn erhåller genom avtalet om arenasponsring.

Namnrättigheter

Den centrala sponsorrättigheten är givetvis rätten för företaget att använda sitt namn (firma eller varumärke) som beteckning på arenan, t ex Cloetta Center, och detta officiella arenanamn ska sedan användas dels utvändigt på arenabyggnaden, på biljetter, matchprogram, på personalens arbetskläder m m, men också i all kommunikation och marknadsföring av arenan (t ex i matchprogram, affischer, webbsidor, television, radio och andra media).

Användning av varumärken m m

Sponsorn erhåller i regel rätt att använda arenans varumärken och andra immateriella rättigheter relaterade till arenan i sin egen marknadsföring.

Arenaägaren brukar vanligen kräva rätten att i förväg godkänna allt marknadsföringsmaterial som sponsorn tar fram där användning av arenans varumärken eller andra kännetecken för arenan förekommer. Ofta återfinns arenans varumärken och andra kännetecken för arenan som en särskild bilaga till sponsoravtalet.

Sponsorn bör för egen del försäkra sig om att företaget kan utnyttja arenans immateriella rättigheter för att marknadsföra och sälja sina egna produkter och tjänster. Arenaägaren måste därför se till att de sponsorrättigheter som upplåts till sponsorn verkligen kan användas av sponsorn utan att utgöra intrång i någon annans rätt eller att användningen av dessa rättigheter inte förorsakar andra avtalsbrott, t ex i licensavtal som arenaägaren kan ha ingått med tredje man.

Sponsoravtalet innehåller därför regelmässigt garantier att vardera parten äger eller annars har rätten att förfoga över de varumärken som upplåts till användning av den andra parten, att dessa varumärken inte utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, att alla varumärken är vederbörligen registrerade och att varumärkena kommer att användas i den utformning och i enlighet med de instruktioner som bifogas avtalet.

Marknadsföring vid evenemang på arenan

Som en del av sponsorskapet ingår i regel alltid rätt för sponsorn att få göra särskilda marknadsföringsinsatser vid evenemang på arenan.

Oftast vill sponsorn ha rätt att marknadsföra sina produkter och tjänster vid evenemanget i så stor omfattning som det är möjligt, dels på grund av möjligheten att nå ut med sin marknadsföring till det förhoppningsvis stora antalet åskådare av evenemanget, dels genom den breda exponering som kan ske genom tv-sändningar från evenemanget och genom andra kommunikationskanaler (Internet, online- eller telekommunikationsmedia etc.).

En viktig fråga är att en viss arrangör kan vara förbunden att tillhandahålla en ”ren” arena (s.k. clean venue) som är fri från reklam, eftersom reklamrättigheterna till det specifika evenemanget är exklusivt tillförsäkrade någon annan aktör eller organisation. Sådana krav återfinns bl.a. i UEFA:s och FIFA:s tävlingsbestämmelser.

En arenaägare måste därför ta höjd för denna typ av begränsningar och införa möjligheter i sponsoravtalet att använda ett annat namn på arenan under evenemangets genomförande. Under 2006 års FIFA World Cup så var åtta av tolv arenor tvungna att byta namn på arenorna, t.ex. Allianz Arena i München, som under evenemanget döptes om till FIFA World Cup Stadium Munich.

Hospitality rights

Som en del av sponsorskapet vill sponsorn ofta ha tillgång till t ex egen företagsloge eller biljetter till olika evenemang i arenan, ofta i kombination med mat och dryck och andra förmåner. Dessa kan sponsorn använda för egna representationsändamål gentemot kunder eller i olika marknadsföringsaktiviteter, t ex pristävlingar. Avtalet bör specificera hur många biljetter som ska erhållas, vilken prisklass och vilka förmåner som ska innefattas, för vilka evenemang, o.s.v.

Andra rättigheter

Ibland förekommer det att sponsorn även önskar en rätt att få tillverka och marknadsföra enklare produkter, t ex t-shirts eller andra kläder, med arenans och sponsorns logotyper eller varumärken (s.k. merchandising rights) eller att sponsorn vill ha rätt att delta vid officiella ceremonier vid evenemang på arenan, t ex för att dela ut olika priser eller utmärkelser till spelare, vilket kan få stor genomslagskraft genom tv-sändningar från evenemanget.

Namnsponsorns skyldigheter att betala för rättigheterna

Sponsorns viktigaste skyldighet är naturligtvis att betala avtalad ersättning för sponsorskapet, vanligen genom kontant betalning fördelad över ett stort antal år, ibland även kopplad till en årlig höjning med hänvisning till inflation (KPI).

Eftersom det oftast handlar om mycket långvariga avtal, är det viktigt för arenaägaren att försäkra sig om att namnsponsorn är ett ekonomiskt stabilt företag med de ekonomiska förutsättningarna att fullfölja avtalet under hela dess längd.

Priset på sponsorrättigheterna avgörs av flera faktorer.

En viktig faktor är antalet evenemang som hålls på arenan. Beträffande multievenemangsarenor erhåller namnsponsorn en större trygghet, eftersom arenan kontinuerligt kommer att fyllas med evenemang. Likaså kan det vara viktigt att arenaägaren har knutit till sig en elitklubb, t ex inom fotboll eller ishockey, som kommer att spela alla sina hemmamatcher i arenan (och därmed försäkrar ett visst antal, förhoppningsvis välbesökta, evenemang).

Att såsom Friends Arena bli utvald som Nationalarena för fotboll är givetvis en sådan faktor som avsevärt ökar värdet på sponsorrättigheterna.
Slutligen påverkas givetvis priset även av övriga rättigheter som en namnsponsor kan tillförsäkras genom avtalet, varav några har omnämnts ovan.

2.3 Arenaägarens skyldigheter

Arenaägarens viktigaste skyldighet är att leverera avtalade sponsorrättigheter till sponsorn. I tillägg till detta är det vanligt förekommande att arenaägaren garanterar att det kommer att genomföras ett visst minimiantal evenemang på arenan, att ett visst lag, t ex ett ishockeylag på elitnivå kommer ha arenan som sin hemmaplan, etc.

2.4 Övriga bestämmelser i sponsoravtalet

Utöver de nyckelbestämmelser som angivits ovan bör sponsoravtalet även innehålla bestämmelser om förtida uppsägning (hävning), t.ex. vid väsentliga avtalsbrott eller om någon av parterna kommer på obestånd. Vidare kan sekretessbestämmelser behöva övervägas, då parterna ofta vill hålla de finansiella villkoren konfidentiella. Sist men inte minst bör parterna även överväga lämpliga bestämmelser för tvistelösning.

Eftersom det rör sig om en mycket långvarig avtalsrelation bör parterna i dessa sammanhang överväga möjligheten att först försöka lösa eventuella tvistefrågor genom medling eller med hjälp av särskild expertis för att i möjligaste mån undvika kostsamma och långdragna processer i skiljenämnd eller domstol.

KRÖNIKA: KARL OLE MÖLLER – IDROTTENS AFFÄRER

Den här artikeln handlar om:
Fotboll PÅ TV
måndag 23 maj
19:00 Norrby - Utsikten Superettan
19:00 Djurgården - Hammarby Allsvenskan, damer
19:00 GIF Sundsvall - Mjällby Allsvenskan
19:00 Örebro - AFC Eskilstuna Superettan
19:00 Halmstad - Brommapojkarna Superettan
20:30 Hamburg - Hertha Berlin Bundesliga
tisdag 24 maj
19:00 Östersund - Örgryte Superettan
19:00 Jönköping - Skövde AIK Superettan
onsdag 25 maj
21:00 Roma - Feyenoord UEFA Europa Conference League
torsdag 26 maj
15:00 Hammarby - Malmö Svenska Cupen
18:00 Rosenborg - Haugesund Norge Eliteserien
18:00 Rosengård - Häcken Svenska Cupen, damer
fredag 27 maj
18:00 KIF Örebro - Eskilstuna Allsvenskan, damer
lördag 28 maj
13:00 Trelleborg - Landskrona Superettan
13:00 Brage - Norrby Superettan
15:00 Mjällby - Kalmar Allsvenskan
15:00 Västerås SK - Halmstad Superettan
15:00 Öster - Jönköping Superettan
15:00 Göteborg - GIF Sundsvall Allsvenskan
17:00 AFC Eskilstuna - Östersund Superettan
17:00 Häcken - Sirius Allsvenskan
21:00 Liverpool - Real Madrid EUROPA: Champions League
00:00 Los Angeles FC - San Jose Earthquakes MLS
01:00 New York Red Bulls - DC United MLS
01:00 Toronto FC - Chicago Fire MLS
01:00 Atlanta United - Columbus Crew MLS
01:30 New England Revolution - Philadelphia Union MLS
01:30 Orlando City SC - FC Dallas MLS
01:30 Montreal - FC Cincinnati MLS
söndag 29 maj
02:00 Inter Miami CF - Portland Timbers MLS
02:00 Minnesota United FC - New York City FC MLS
03:00 Colorado Rapids - Nashville SC MLS
03:00 Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps MLS
03:30 Real Salt Lake - Houston Dynamo MLS
13:00 Häcken - Djurgården Allsvenskan, damer
13:00 Örgryte - Dalkurd Superettan
15:00 Kalmar - Hammarby Allsvenskan, damer
15:00 Degerfors - Malmö Allsvenskan
15:00 Norrköping - Elfsborg Allsvenskan
15:00 AIK - Linköping Allsvenskan, damer
15:00 Vittsjö - Brommapojkarna Allsvenskan, damer
15:00 Örebro - Brommapojkarna Superettan
15:00 Djurgården - Varberg Allsvenskan
17:30 Värnamo - Hammarby Allsvenskan
17:30 Helsingborg - AIK Allsvenskan
17:30 Huddersfield - Nottingham Forest Championship
18:30 Valladolid - Huesca LaLiga2
22:00 LA Galaxy - Austin FC MLS
måndag 30 maj
03:30 Seattle Sounders - Charlotte MLS
19:00 Rosengård - Piteå Allsvenskan, damer
19:00 Utsikten - Skövde AIK Superettan
19:00 Umeå - Kristianstad Allsvenskan, damer
Allsvenskan
# LAG M V O F GA P
1 Hammarby IF 9 6 2 1 12 20
2 BK Häcken 9 6 2 1 7 20
3 AIK 10 6 2 2 3 20
4 Djurgårdens IF 10 4 3 3 8 15
5 Kalmar FF 9 5 0 4 4 15
SE FULLSTÄNDIG TABELL
6 Malmö FF 10 4 3 3 0 15
7 IF Elfsborg 9 4 2 3 8 14
8 Mjällby AIF 9 4 2 3 1 14
9 IK Sirius 9 4 2 3 -4 14
10 IFK Norrköping 9 4 1 4 2 13
11 IFK Göteborg 9 3 2 4 -1 11
12 Varbergs BoIS 9 3 2 4 -4 11
13 IFK Värnamo 9 2 3 4 -2 9
14 GIF Sundsvall 9 2 0 7 -13 6
15 Degerfors IF 9 2 0 7 -13 6
16 Helsingborgs IF 10 1 2 7 -8 5

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng
×

Välkommen till vårt lag!

Som plus-medlem har du nu tillgång till ALLT material på FotbollDirekt.se

Tack, ditt köp är nu genomfört. Du har nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige, FotbollDirekt, Innebandymagazinet och Svenska Fans (bannerfritt).

×

Grattis, du har nu blivit medlem!

Framöver kommer du få nyhetsbrev från FotbollDirekt, glöm inte att du även kan bli plusmedlem för att få tillgång till ALLT material på sajten